مجتمع آموزشی اندیشه سجاد (وابسته به دانشگاه سجاد) - مشهد - خیابان سید رضی 51 - تلفن :  24-36079421